सल्लागार व मार्गदर्शक

श्री रमेश चिल्ले

निवृत्त कृषी अधिकारी, शेतीतज्ञ व पर्यावरण विषयक अभ्यासक

बायोग्रीन ऍग्रो हाय – टेक , ५, मलंग बिझनेस सेन्टर , अंबेजोगाई रोड , लातूर , महाराष्ट्र – ४१३५१२

७५०७५५०१०२

rameshchille@biogreenagri.com